Registration and Accommodation for Lecturers

    New Lehu Hotel, Shanghai University

    716 Jinqiu Road

  exit2LehuNew

    Check-in date: April 16, 2017.

    Check-out date: April 29, 2017.

Contact Us

    Dr. Minghua Lin, m_lin@i.shu.edu.cn ( 13162033063 )

    Prof. Qing-Wen Wang,   wqw@shu.edu.cn

    Tel: +86-21-66134715(O)

    Fax: +86-21-66133292

    Website: http://math.shu.edu.cn/shortCourse2017/