Registration and Accommodation

    New Lehu Hotel, Shanghai University

    716 Jinqiu Road

  exit2LehuNew

    Registration fee: RMB 300

    Accommodation: RMB 350 per night at New Lehu hotel

    Check-in date: June 6, 2017.

    Check-out date: June 9, 2017.

Contact Us

    Dr. Minghua Lin, m_lin@i.shu.edu.cn ( 13162033063 )

    Dr. Jiancai Sun, jcsun@shu.edu.cn

    Prof. Qing-Wen Wang   wqw@shu.edu.cn

    Tel: +86-21-66134715(O)

    Fax: +86-21-66133292

    Website: http://math.shu.edu.cn/MIME2017/