Registration and Accommodation

    New Lehu Hotel, Shanghai University

    716 Jinqiu Road

  exit2LehuNew

    Check-in date: June 28, 2015

    Check-out date: July 1, 2015.


Contact Us

    Dr. Yang Ding, dingyang@t.shu.edu.cn

    Prof. Qing-Wen Wang   wqw@shu.edu.cn

    Tel: +86-21-66134715(O)

    Fax: +86-21-66133292


    Website: http://math.shu.edu.cn/MIME2015/