The 1st International Symposium on Optimization and Complex Systems (ISOCS11)

December 13-16, 2011

Department of Mathematics, Shanghai University, Shanghai, China


Organizing Committee

Honorary Chair: Zhou, Zhewei (Shanghai University)

Chair: Zhang, Xiang-Sun (Chinese Academy of Sciences)

Members:
Bai, Yanqin (Shanghai University)
Fang, Shu-Cherng (North Carolina State University)
Gao, Yang David (University of Ballarat)
Xing, Wenxun (Tsinghua University)
Xu, Yifan (Fudan University)
Zhang, Liansheng (Shanghai University)

Steering Committee

Fang, Shu-Cherng (North Carolina State University)
Han, Jiye (Chinese Academy of Sciences)
Liu, Zengrong (Shanghai University)
Teo, Kok Lay (Curtin University)
Xing, Wenxun (Tsinghua University)
Xiu, Naihua (Beijing Jiaotong University)
Yuan, Ya-xiang (Chinese Academy of Sciences)
Yue, Minyi (Chinese Academy of Sciences)
Zhang, Xiang-Sun (Chinese Academy of Sciences)
Zheng, Yufan (Shanghai University)

Local Committee

Chair: Weng Peifen

Co-Chairs: Bai Yanqin, Sheng Wancheng, Wang Qingwen

Member: Cui Hongquan, Dai Guowen, Fu Xinchu, Han Boshun, He Youhua, Jia Xiaomei, Kang Liying, Li Changpin, Li Zhening, Lv Wei, Shan Erfang, Tan Fuping, Wang Yuandi, Xu Wanmei, Xu Xinjian, Yang Yongjian, Yao Yirong, Ying Shihui, Yuan Xiying, Zhang Hongjuan, Zhang Jimin, Zhong Weiya

Secretary: Li Zhening


@ Copyright 2011, Department of Mathematics, Shanghai University