Registration and Accommodation

    New Lehu Hotel, Shanghai University

    716 Jinqiu Road

  exit2LehuNew

    Check-in date: May 18, 2016.

    Check-out date: May 19, 2016.


Contact Us

    Dr. Xiying Yuan, xiyingyuan@shu.edu.cn

    Tel: +86-21-66134715(O)

    Fax: +86-21-66133292


    Website: http://math.shu.edu.cn/IWTMA2016/