Home

Organizing Committee

Important Dates

Invited Speakers

Programme

Abstracts

Information for Participants

Register and Contact Us

 

shu

Honorary Conference Chair

Er-xiong Jiang, Shanghai University

Conference Chairs

Chi-Kwong Li , College of William and Mary

Qing-Wen Wang, Shanghai University

Scientific Organizing Committee

Zhaojun Bai, University of California at Davis, USA

Zhong-Zhi Bai, Chinese Academy of Sciences, China

Oskar Maria Baksalary, Adam Mickiewicz University, Poland

Yunfeng Cai, Peking University, China

Jianlong Chen, Southeast University, China

Weiguo Gao, Fudan University, China

Delin Chu, National University of Singapore, Singapore  

Chuanqing Gu, Shanghai University, China

Jinchuan Hou, University of Science and Technology of Taiyuan, China

Yongjian Hu , Beijing Normal University, China

Lieven De Lathauwer, KU Leuven, Belgium

Ren-Cang Li, University of Texas at Arlington, USA

Jianzhou Liu, Xiangtan University, China

Mikio Nakahara, Kinki University, Japan

Michael Ng, The Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

Panayiotis J. Psarrakos, National Technical University of Athens, Greece

Liqun Qi, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

Jiayu Shao, Tongji University, China

Peter Semrl, University of Ljubljana, Slovenia

Naomi Shaked-MondererThe Max Stern Yezreel Valley College Israel

Tin-Yau Tam, Auburn University, USA

Yimin Wei, Fudan University, China

Hugo J. Woerdeman, Drexel University, USA

Chaoping Xing, Nanyang Technological University, Singapore

Changqi Xu, Suzhou University of Science and Technology, China

Junfeng Yin, Tongji University, China

Xingzhi Zhan, East China Normal University, China

Fuzhen Zhang, Nova Southeastern University, USA

Yang Zhang, The University of Manitoba, Canada

Xiaodong Zhang,  Shanghai Jiaotong University, China

 

Local Organizing Committee

Chair: Peifen Weng

Yanqin Bai, Yang Ding, Nan Gao, Xiuyun Guo, Chuanqing Gu, Xiaomei Jia, Qiaohua Liu, Heping Ma, Jiancai Sun, Fuping Tan, Zhaojia Tong, Qing-Wen Wang, Huan Xu, Xinjian Xu, Jiansheng Yang, Xiying Yuan, Dajun Zhang, Qin Zhang Yunfei Zhou