·         Home

·         Organizing Committee

·         Important Dates

·         Invited Speakers

·         Programme

·         Abstracts

·         Information for Participants

·         Register and Contact Us

·          

·         shu

Honorary Conference Chair : Er-xiong Jiang, Shanghai University

Conference Chair: Qing-Wen Wang, Shanghai University

Scientific Organizing Committee

Zhong-Zhi Bai, Chinese Academy of Sciences

Delin Chu, National University of Singapore 

Stephan Garcia, Pomona College

Chuanqing Gu, Shanghai University

Yongjian Hu , Beijing Normal University

 

Zhongxiao Jia , Tsinghua University

Tiangang Lei, National Natural Science Foundation of China 

Chi-Kwong Li, College of William and Mary 

Mohammad S. Moslehian, Ferdowsi University of Mashhad

Edgar Pereira, Federal University of Rio Grande do Norte

Yangfeng Su, Fudan University

Tin-Yau Tam, Auburn University

Hugo J. Woerdeman, Drexel University

Shufang Xu, Peking University

Xingzhi Zhan, East China Normal University

Fuzhen Zhang, Nova Southeastern University

Yang Zhang, The University of Manitoba

Zhenyue Zhang,  Zhejiang University

Local Organizing Committee

Chair: Peifen Weng

Yanqin Bai, Chuanqing Gu, Xiaomei Jia, Qiaohua Liu, Heping Ma, Jiancai Sun, Fuping Tan, Zhaojia Tong, Qing-Wen Wang, Huan Xu, Xinjian Xu, Jiansheng Yang, Dajun Zhang, Qin Zhang, Fayou Zhao