Programme

     Programme download (pdf, version 4, 2016-4-27 )


Schedule of the Conference

Time

May 13 (Friday)

Time

May 14 (Saturday)

Time

May 15 (Sunday)

Summer

school

Opening ceremony

08:10-08:50

Peng Zhang

08:50-09:30

Dinggang Shen

09:30-10:10

Jigen Peng

 

09:30-10:20

Zongben Xu

10:20-11:00

Chunming Li

10:20-11:10

Yunmei Chen

11:00-11:40

Bin Dong

11:10-12:00

Dexing Kong

11:40-12:20

Yufei Zhao

Lunch

13:30-14:10

Ronald Lok Ming LUI

13:30-14:10

Xiaoping Yang

13:30-14:10

Zelong Wang

14:10-14:50

Zhichang Guo

14:10-14:50

Michael Ng

14:10-14:50

Huafei Sun

14:50-15:30

Huanhuan Yi

14:50-15:30

Hui Ji

14:50-15:30

Xiaoqun Zhang

 

 

15:40-16:20

Zheng’an Yao

15:50-16:30

Zhifeng Pang

16:20-17:00

Feng Chen

16:30-17:10

Chunli Shen

17:00-17:40

Tieyong Zeng

17:10-17:50

Sirong Zhang