Contact Us

    Dr. Minghua Lin, m_lin@i.shu.edu.cn ( 13162033063 )

    Dr. Jiancai Sun, jcsun@shu.edu.cn

    Prof. Qing-Wen Wang, wqw@t.shu.edu.cn

    Tel: +86-21-66134715(O)

    Fax: +86-21-66133292


    Website: http://math.shu.edu.cn/ICMTA2016/