Organizing Committee

Professor Peifen Weng Shanghai University, Chairman
Professor Xiuyun Guo Shanghai Unuversity
Professor Qingwen Wang Shanghai University
Professor Guohua Qian Changshu Institute of Technology
Associate Professor Nan Gao Shanghai Unuversity
Dr. Qin Zhang Shanghai Unuversity
Dr. Yang Ding Shanghai Unuversity
Dr. Xuefeng Mao Shanghai Unuversity
Dr. Hongxi Tong Shanghai Unuversity
Dr. Heng Lv Shanghai Unuversity
Dr. Jiao Zhang Shanghai Unuversity
Dr. Jiancai Sun Shanghai Unuversity
Ms. Xiaomei Jia Shanghai University
Dr. Fuping Tan Shanghai University