Honorary Chairs

Fred Brauer (University of British Columbia, British)

Tatsien Li (Fudan University, China)

Zongben Xu (Xi'an Jiaotong University, China)

Executive Chairs

Yiming Shao (China CDC, China)

Jianhong Wu (York University, Canada)

Local Organizers

Xinchu Fu

Xiaomei Jia

Xiaolin Li

Jie Lou

Fuping Tan

Ruiqi Wang

Wanmei Xu

Xinjian Xu