Contact Us

    Dr. Yang Ding, dingyang@shu.edu.cn ( 13651993820 )

    Prof. Qing-Wen Wang, wqw@shu.edu.cn

    Tel: +86-21-66134715(O)

    Fax: +86-21-66133292


    Website: http://math.shu.edu.cn/2018sino-koreacoding/